(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 1.630

SAMBONG PL002 BK Morsa Floyd 43mm

$ 4.560

GOTOH GHL-1 BK Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 43mm

$ 2.030

SAMBONG PL001 GD Morsa Floyd 42mm

$ 1.460

SAMBONG PL001 C Morsa Floyd 42mm

$ 1.460

SAMBONG PL002 C Morsa Floyd 43mm

$ 1.630

SAMBONG PL001 BK Morsa Floyd 42mm

$ 1.650

SAMBONG PL003 C 7 CUERDAS Morsa Floyd 48mm

$ 2.030

SAMBONG PL002 GD Morsa Floyd 43mm

$ 3.820

GOTOH GHL-2 C Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm

$ 4.800

GOTOH FGR-1 GD Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 41mm

$ 4.800

GOTOH FGR-2 GD Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 41mm

$ 4.560

GOTOH FGR-1 BK Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 41mm

$ 4.560

GOTOH GHL-2 BK Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm

$ 3.820

GOTOH FGR-2 C Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 41mm

$ 4.800

GOTOH GHL-2 GD Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm

$ 1.730

SAMBONG PL003 BK 7 CUERDAS Morsa Floyd 48mm

$ 4.560

GOTOH FGR-2 BK Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 41mm

$ 4.800

GOTOH GHL-1 GD Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 43mm

$ 3.820

GOTOH FGR-1 C Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 41mm

$ 3.820

GOTOH GHL-1 C Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 43mm