(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 64.790

GOTOH G-1507 BK SG381-07 Clavija guit 7L

$ 54.800

GOTOH G-1507 C SG381-07 Clavija guit 7L

$ 82.410

GOTOH G-1507 GD SG381-07 Clavija guit 7L

$ 54.800

GOTOH G-1543 C SG381-07 MINI Clavija guit 4+3

$ 78.680

GOTOH G-1543 GD SG381-07 MINI Clavija guit 4+3

$ 64.830

GOTOH G-1543 BK SG381-07 MINI Clavija guit 4+3