(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 32.410

GOTOH G-1507 BK SG381-07 Clavija guit 7L

$ 27.410

GOTOH G-1507 C SG381-07 Clavija guit 7L

$ 32.430

GOTOH G-1543 BK SG381-07 MINI Clavija guit 4+3

$ 41.230

GOTOH G-1507 GD SG381-07 Clavija guit 7L

$ 27.410

GOTOH G-1543 C SG381-07 MINI Clavija guit 4+3

$ 39.360

GOTOH G-1543 GD SG381-07 MINI Clavija guit 4+3