(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 960

SWITCHCRAFT S11 Jack Mono

$ 1.540

DIMARZIO EP1301 Jack Mono

$ 910

HOSCO - JAPAN OJ65 Jack Mono

$ 260

SAMBONG JC10 Jack Mono

$ 990

SAMBONG LJ20 C Jack Tubo Electr/Bajo

$ 2.330

SAMBONG LJ60 C t/Fishman Jack Tubular Acústica

$ 1.040

SAMBONG LJ20 BK Jack Tubo Electr/Bajo

$ 1.820

SAMBONG LJ35 C Takamine Jack Tubular Acústica

$ 1.330

SWITCHCRAFT L12a ROSCA LARGA Jack Mono

$ 1.290

SWITCHCRAFT S12a CON CORTE Jack Mono

$ 1.020

SAMBONG LJ40 C Jack Tubular Acústica

$ 1.280

SAMBONG LJ20 GD Jack Tubo Electr/Bajo

$ 1.550

SWITCHCRAFT S12b double open Jack Stereo

$ 1.830

HOSCO - JAPAN EP108 niquelado Jack Tubo Electr/Bajo

$ 530

SAMBONG JC20 Stereo Jack Stereo

$ 1.850

DIMARZIO EP1302 STEREO Jack STEREO

$ 2.020

HOSCO - JAPAN OJ65 GD DORADO Jack Mono

$ 1.070

HOSCO - JAPAN OJ65s STEREO Jack stereo

$ 2.100

SAMBONG LJ35 GD Takamine Jack Tubular Acústica

$ 6.040

DIMARZIO EP1310 Mono / Stereo Jack Tubular Acústica

$ 1.890

HOSCO - JAPAN EP108 negro Jack Tubo Electr/Bajo