(54 11) 4371-8481 / 4374-8048
Sarmiento 1468
$ 2.950

SAMBONG PL001 C Morsa Floyd 42mm

$ 9.340

GOTOH GHL-1 BK Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 43mm

$ 3.300

SAMBONG PL002 BK Morsa Floyd 43mm

$ 7.810

GOTOH GHL-2 C Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm

$ 4.120

SAMBONG PL001 GD Morsa Floyd 42mm

$ 3.300

SAMBONG PL001 BK Morsa Floyd 42mm

$ 9.340

GOTOH GHL-2 BK Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm

$ 7.810

GOTOH FGR-2 C Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 41mm

$ 4.120

SAMBONG PL002 GD Morsa Floyd 43mm

$ 3.340

SAMBONG PL003 C 7 CUERDAS Morsa Floyd 48mm

$ 7.810

GOTOH GHL-1 C Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 43mm

$ 9.830

GOTOH GHL-1 GD Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 43mm

$ 2.950

SAMBONG PL002 C Morsa Floyd 43mm

$ 3.520

SAMBONG PL003 BK 7 CUERDAS Morsa Floyd 48mm

$ 9.340

GOTOH FGR-1 BK Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 41mm

$ 9.830

GOTOH FGR-2 GD Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 41mm

$ 9.830

GOTOH FGR-1 GD Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 41mm

$ 7.810

GOTOH FGR-1 C Tornillo Atrás Morsa p/Floyd 41mm

$ 22.400

GOTOH GHL-2Z C ZURDATornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm ZURDA

$ 25.920

GOTOH GHL-2Z BK ZURDA Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm ZURDA

$ 24.030

GOTOH GHL-2Z GD ZURDA Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm ZURDA

$ 9.340

GOTOH FGR-2 BK Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 41mm

$ 9.830

GOTOH GHL-2 GD Tornillo Adelante Morsa p/Floyd 43mm